Disclaimer

Website

De meeste informatie is op of via deze website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Indien in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie wordt gevraagd, worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die ingezameld worden, zullen opgenomen worden in de bestanden van Woonhaven Antwerpen, Jan Denucéstraat 23 te 2020 Antwerpenen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Havenlaan 88 bus 94, 1000 Brussel. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiënte en correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)huurders, kopers of ontleners mogelijk te maken, om de concrete huur-, koop-, of ontleningsvoorwaarden voor een sociale woning of lening vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden door de huurders, kopers of ontleners worden nageleefd.

Overeenkomstig de beraadslaging VTC nr 38/2017 van 25.10.2017 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer kunnen de gegevens van de kandidaat-sociale huurders ook uitgewisseld worden met het Vlaams Agentschap voor Integratie en Inburgering voor de opvolging van de taalkennisvereiste.

Overeenkomstig de beraadslaging VTC 13/2013 van 8 mei 2013 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer kunnen de gegevens van de (kandidaat-) sociale huurders ook uitgewisseld worden met het Agentschap Wonen Vlaanderen afdeling Toezicht in het kader van de naleving van de wet- en regelgeving omtrent sociale verhuring.

Overeenkomstig de beraadslaging VTC 37/2011 van 14 december 2011 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer kunnen de gegevens van de (kandidaat-) sociale huurders ook uitgewisseld worden met het Agentschap Wonen-Vlaanderen in het kader van de huurpremie en de huursubsidie.

Deze beraadslagingen kunnen geraadpleegd worden via de webpagina van de VTC.

Mits u uw identiteit aantoont en op uw schriftelijk verzoek hebt u overeenkomstig de wet van 25 mei 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens een inzage- en verbeteringsrecht. U beschikt ook over de mogelijkheid om het openbaar register van de geautomatiseerde verwerkingen te raadplegen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Cookies

De Woonhaven-website gebruikt cookies om de prestaties van de website te verbeteren. U kunt de cookies weigeren via uw browserinstellingen, maar dan zullen sommige onderdelen in de website niet of niet optimaal werken.

We gebruiken:

Wenst u cookies te blokkeren, dan doet u dat via deze links:

E-mail

E-mailbestanden, met inbegrip van zijn eventuele bijlagen, zijn officiële documenten van Woonhaven Antwerpen cvba. Het kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u deze boodschap per vergissing hebt ontvangen, verzoeken wij u om de afzender daarvan onmiddellijk per e-mail of telefoon op de hoogte te stellen en ze vervolgens van uw computer te verwijderen zonder de inhoud ervan eerst te lezen, te vermenigvuldigen, te verspreiden of op andere wijze openbaar te maken aan derden. Woonhaven Antwerpen cvba kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of onnauwkeurigheden in dit bericht, noch voor verlies, ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het gebruik van in deze e-mail voorkomende incorrecte informatie..

Privacy

Wilt u weten met welke organisaties en diensten wij gegevens uitwisselen? Dat leest u in ons privacybeleid.