Huurders & Kandidaat-huurders

Kandidaat-huurders

Kandidatenbeheer

Ook in 2021 was ons kantoor voor inschrijvingen gesloten door de pandemie. Kandidaat-huurders bezorgden hun inschrijving per e-mail of post. Voor wie het moeilijk had om zijn inschrijving online of telefonisch te doen, was het mogelijk om op afspraak langs te komen.

Van zodra code rood werd opgeheven, is Woonhaven gestart met het versturen van de actualisatiebrieven. Opnieuw verkozen we om de vereenvoudigde manier te hanteren. We schreven 21.886 kandidaat-huurders (2.507 interne en 19.379 externe) aan die zich tot en met december 2019 op de wachtlijst hadden ingeschreven. Aan deze kandidaten werd een update van hun gegevens in onze databank bezorgd. De kandidaat-huurder had de mogelijkheid om wijzigingen in de wijkkeuze of voorkeuren aan te brengen, maar hoefde niet te reageren. Uiteindelijk zijn er met deze actualisatie 670 inschrijvingen geschrapt (eigen verzoek, niet meer voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden of omwille van overlijden).

In 2021 leverden we één project op (Herrystraat) en als dienst zorgden we ook voor de inhuring van een ander project dat eind 2020 werd opgeleverd (Antwerpsesteenweg). Samen zijn beide projecten goed voor 61 appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers en 9 woningen met 3 slaapkamers. In de Herrystraat (Deurne) werd er bovendien 1 aanpasbaar appartement in gebruik genomen. Dit type appartement kan enkel toegewezen worden aan erkende mindervaliden met een invaliditeit van ten minste 50 % aan de onderste ledematen. Bijkomend organiseerden we, in de mate van het mogelijke, nog enkele kleinere verhuurdagen voor moeilijk verhuurbare panden of in gebouwen waar er een verhoogde leegstand te noteren viel. Een verhuurdag op het terrein geeft meestal een beter resultaat door de persoonlijke benadering van de kandidaat-huurder.

Naast de verhuurdagen die werden georganiseerd, moesten kandidaat-huurders zich op afspraak op het kantoor aanmelden om de sleutel te krijgen van de voorgestelde woning.  Zo bezochten toch nog meer dan 3.700 kandidaten onze kantoren om de sleutel op te halen en terug te brengen of om hun inschrijving op de wachtlijst in orde te brengen.

Wachtlijsten & nieuwe contracten

Eind december 2021 stonden in totaal 29.789 kandidaten op de wachtlijst, waarvan 26.113 externe kandidaten. De aangepaste werkwijze die Woonhaven door corona hanteerde, heeft het aantal inschrijvingen niet doen afnemen, want ook in 2021 schreven er zich uiteindelijk 3.898 nieuwe kandidaten in op de wachtlijst, 657 interne en 3.241 externe. Dat zijn er ongeveer 300 meer dan het jaar ervoor.

Ondanks de moeilijke periode waarin we ook vorig jaar nog vertoefden, zijn er toch nog 3.272 kandidaten uitgenodigd om een sociale woning te gaan bekijken. 969 of 30% hiervan namen een optie op de aangeboden woning.

Huurdersadministratie

Bezoekers kantoren

Door de coronacrisis beperkten onze dienstverlening zich in 2021 opnieuw tot quasi dienstverlening van op afstand. Gedurende drie maanden, de periode september-november, heropenden we vier huurderskantoren met ‘vrije inloop’, in totaal kregen we zo 781 mensen over de vloer. Kantoren Luchtbal, Linkeroever en Kiel zijn de meest bezochte kantoren. Maar tijdens het jaar bleven we wel nog werken op afspraak, in totaal ontvingen we zo nog eens extra 1.901 klanten.
Zoals gezegd verliep de communicatie wel opnieuw grotendeels telefonisch en digitaal, de 20.940 e-mails zijn daar een mooi bewijs van.

Specifieke toewijzingen

De Vlaamse Codex Wonen bepaalt voor een deel de toewijzingen aan specifieke doelgroepen. 5% van alle jaarlijkse toewijzingen mogen gebeuren aan drie doelgroepen:

In totaal gebeurden 60 verhuringen, respectievelijk 20, 19 en 21 aan bovenstaande doelgroepen.

Gemeentelijk toewijzingsreglement

Naast de reguliere verhuringen waren er een deel verhuringen conform de bepalingen van het Gemeentelijk toewijzingsreglement (GTR). Deze verhuringen voorzien in de woonbehoeften van specifieke doelgroepen.

In 2021 gebeurden volgende toewijzingen:

BewonersgroepAantal
Transitbewoners (art. 8 GTR) 
Aangepaste woningen voor senioren (art. 5 GTR)
Mantelzorg 
Voorrang wonen in gemeente
6
51 (18 intern en 33 extern)
9 (5 intern en 4 extern)
450 (28 intern en 422 extern)
Vertrokken huurders

759 huurders verlieten Woonhaven:

Daarnaast werden er 359 contracten beëindigd doordat de huurder intern muteerde, 18 huurders verlieten na een opzeg door Woonhaven spontaan de woning en bij 42 huurders kwam het tot een gedwongen vertrek na tussenkomst van de rechtbank.

Uitdagingen in 2021

Na de wijziging van de huurwetgeving en de huurprijsberekening in 2020 was er in 2021 de wijziging van de Vlaamse Wooncode naar de Vlaamse Codex Wonen en werd het voormalige Kaderbesluit Sociale Huur nu ondergebracht in boek 6 van het Uitvoeringsbesluit.

De digitalisering van de huurdersdossiers werd gefinaliseerd. Ongeveer 17.000 huurderdossiers werden uitgezuiverd en ingescand, samen met de dossiers van kandidaat-huurders waren ze goed voor meer dan 2 miljoen papieren die ingescand zijn. Alle documenten worden vanaf 2021 digitaal bewaard voor elke huurder.

In het najaar van 2021 werd de inkanteling van ABC en de ABC-huurders beslist. Het laatste kwartaal van 2021 werd er volop ingezet om alle data over te brengen in de Woonhaven-software en zoveel mogelijk huurdersgegevens te verzamelen. De ABC-huurderdossiers moeten nog gedigitaliseerd worden, dat is voor 2022.  

Sociale dienst

Het patrimonium wordt verdeeld onder de sociaal assistenten waardoor elke wijk zijn verantwoordelijke sociaal assistent heeft. Daarbij wordt er zowel ingezet op individueel als op collectief vlak. Voor heel concrete individuele dossiers heeft de sociaal assistent een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde diensten waar hij naar kan doorverwijzen. Gezien de veelheid aan opdrachten is het belangrijk om de verschillende rollen en de belangen van de huurder, andere bewoners van Woonhaven af te wegen en met elkaar te verzoenen. 

Begeleidingsnood

Steunpunt Wonen deed een onderzoek naar de nood en de aanwezigheid van begeleiding in de Vlaamse sociale huisvesting.  Al jaren zien we bij Woonhaven een instroom van huurders met een zorgnood. Deze studie bevestigt dit. Verhuurders zien een niet vervulde begeleidingsnood van 15%.  Een andere belangrijke vaststelling is dat de Vlaamse sociale huurders de nood zelfs hoger inschat, namelijk 24%.  De cijfers van Woonhaven liggen in de lijn van het rapport.  Bij 19% van de nieuwe huurovereenkomsten bij Woonhaven in 2021 is er bij aanvang een vorm van begeleiding of opvolging nodig; als we enkel de nieuwe huurders nemen die voor de eerste keer sociaal huren, stijgt de zorgnood naar 22%.

Voor preventie van uithuiszetting van zittende huurders is er een samenwerking Centrum Algemeen Welzijn (CAW – preventieve woonbegeleiding), het ALERT-team voor complexe situaties en het SseGa-project. De samenwerking met deze partners zorgt voor de nodige ondersteuning van kwetsbare huurders. Het SseGa-project kan rekenen op financiële steun van zowel Vlaanderen als de stad Antwerpen.